• دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ - ۱۷:۲۵
    به همراه ارایه ی تحارب بالینی و کیس متد
    ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮب و ﻛﺎرآزﻣﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.