• دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۸:۵۶
    شما به عنوان مدد جوی قلبي زماني می‌توانید رفتـار خـود را تغييـر دهيد كـه ابتـدا آگاهی‌های لازم مربوط به تغييـر رفتارهـای غلـط را داشـته باشید به دست آوردن چنـين اطلاعاتي به شما كمك می‌کند تا خود را به‌طور صحيح ارزيـابي كـرده و بيـشتر بـر روی عادات درست پافشاری نمایید.