• چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰
    ميزان مرگ و مير نوزادان در جهان بر اساس آمار سازمان ملل از 126 نوزاد در سال 1960 به 57 نوزاد درسال 2001 کاهش داشته است و درسال 2006 به 49.4 نوزاد در هر هزار تولد رسيده است.