کدخبر : 1302
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ - ۱۷:۲۵
فاقددیدگاه
به همراه ارایه ی تحارب بالینی و کیس متد

اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)

ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮب و ﻛﺎرآزﻣﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)
به همراه ارایه ی تحارب بالینی و کیس متد

مولفان: فرهاد توحیدی ، ولی الله دشت پور ، مهران فرزان نیا، افشین گودرزی، سلیمان نارویی، کامران وفایی

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

مقدمه

ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻳﻚ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮب و ﻛﺎرآزﻣﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ از دروس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎری، درس اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎ اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آن و در ﺣﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪی‌اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻜﺘﻮب ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس و ﻣﻨﻄﺒ ﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎده ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺘﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ و ﻋﺮﻓﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.

اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺪرﻳﺲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺑﻲ درﻳﻎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﺑﺎذری (ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﻲ) ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻮق ﻣﺎ در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺎﻟﻴﻒ در ﺣﻴﻄﻪ ی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋ ه ﺑﻌﻤﻞ آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎ دارد از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.

ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ

 

کتاب به صورت الکترونیکی قابل عرضه به متقاضیان است لطفا از طریق فرم تماس درخواست دهید

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما